sodertornskommunerna.se
Sök:
Toppnavigation

Samordnad varudistribution

Projektet i korthet

Deltagande kommuner


Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö

Mål


Målet med samordnad varudistribution är att ändra transportsystemet gällande transporterna till kommunala verksamheter, till och inom respektive kommun, och med det minska det totala antalet transporter. Transporter över kommungränser ska uppmuntras i de fall där reducering av utsläpp kan påvisas. Samtliga avtal för samordnad varudistribution inom kommunen ska gradvis läggas över till det nya systemet.

Syftet är att få till stånd en rad miljöförbättringar, där färre transporter innebär reducering av koldioxid, kvävedioxider och partiklar. En rad andra positiva effekter tillkommer också, t ex att reducerat antal transporter medför positiva effekter på hälsan, t ex färre barn insjuknar i barnastma och luftrörsinfektioner. Vidare innebär färre transporter i känsliga områden en ökad trafiksäkerhet. Färre transporter medför också mindre slitage på vägarna. Arbetsmiljön bör kunna förbättras med färre varutransporter med färre antal avbrott i arbetet för mottagning av leveranser och dessutom kommer olika tillval att inkluderas som önskemål i upphandlingen för att underlätta hanteringen av tunga varor.

Tidplan


En förstudie genomfördes under 2012 i syfte att kartlägga förutsättningarna för en övergång till samordnad varudistribution gällande transporter till kommunala verksamheter i samtliga kommuner på Södertörn. Förstudien genomfördes under december 2011 – juni 2012 och avrapporterades i augusti 2012.

Resultaten från förstudien var entydiga då förutom kraftigt sänkta koldioxidutsläpp visar förstudien även på lägre kostnader samt ett flertal andra tydliga vinster i kommunernas verksamheter. Färre transporter ökar trafiksäkerheten och omläggningen innebär också att bättre anpassade fordon kan användas för leverans av gods i känsliga områden. Det finns också möjlighet att i viss mån tillgodose önskemål om att förlägga transporter till tider när verksamheten inte pågår på t ex förskolor/skolor. Förstudiens slutrapport inkluderar en kommunspecifik rapport, två övergripande Södertörnsrapporter samt utkast till kommunikationsplan och intressentanalys.

Beslut i kommunstyrelsen för ett genomförande av förändring av transportsystemet togs i samtliga kommuner i januari – februari 2013 och 1 mars 2013 startade projektet. Projektet pågår från 1 mars 2013 till 31 december 2016. Den nya transportstrukturen planerades att starta under 2014 men en överprövning av tilldelningsbeslutet i april 2014 fördröjde driftstarten. Planeringen för ett genomförande kunde dock starta i augusti månad 2014 och pågick till april 2015. Därefter lades successivt volymer/leverantörer över i den samordnade varudistributionen och sedan våren 2015 är Tyresö, Haninge, Nynäshamn och Huddinge med i samordningen. Dessa fyra kommuner har livsmedel med i samordningen och Huddinge har även delar av det övriga godset med. Under september månad 2015 ansluts de övriga Södertörnskommunerna, Södertälje, Salem, Nykvarn och Botkyrka. De kommer till en början att ansluta avtal gällande livsmedel. 1 januari 2017 ska det nya systemet inkludera samtliga avtal som bedöms kunna ingå i systemet.

 

Budget


Initialt kommer den samordnade varudistributionen att medföra ökade kostnader. Detta beror på att samtliga leverantörsavtal inte är omförhandlade ännu. På sikt ser vi att samordningens kostnader bör utgöra ett nollsummespel.

Förstudie

Förstudien finansierades till stor del av Trafikverket och Länsstyrelen i Stockholms län. I genomförandefasen finansierades kostnaden för central projektledare under perioden mars 2013 till december 2014 av Energimyndigheten i samarbete med Länsstyrelsen.

EU-finansierat?


Projektet är inte EU-finansieratJa   Projektet är inte EU-finansieratNej

Projektorganisation


Central styrgrupp

En styrgrupp finns bestående av företrädare för de åtta kommunerna och utvecklingsledaren för Södertörnssamarbetet.

Central Projektledning

Jenny Bejker är central projektledare och utgör projektledning tillsammans med Gunilla Eitrem, utvecklingsledare för Södertörnssamarbetet. De är samfinansierade av samtliga åtta kommuner och placerade i Huddinge kommun.

Utveckling- och förankringsgrupp

Ett transportråd är etablerat i april 2015. Rådet är beslutande i operativa frågor och beredande i strategiska frågor. Frågor av övergripande karaktär lyfts till styrgruppen för beslut. Exempel på vad som lyfts till styrgrupp är frågor av ekonomisk och juridisk karaktär. Rådets huvudsakliga uppgift i förvaltningsfasen är att bevaka och följa upp samt att vidareutveckla konceptet inom givna förutsättningar. Rådet bemannas, utöver central projektledare och företrädare för leverantören, med en företrädare per kommun. Bemanning ordinarie ledamöter

Ordförande
Jenny Bejker Södertörnskommunerna
För Widrikssons
Kenneth Milander/Thomas Hanbo
Tom Ekström

Kommunrepresentanter
Botkyrka: Gunilla Isgren
Haninge och Nynäshamn: Gunilla Sjölén och Mikael Blomberg
Huddinge: Astrid Stockenberg
Nykvarn: Anders Sloma
Salem: Jan Lorichs
Södertälje: Anders Bång
Tyresö: Joakim Wangler

Lokal projektledning

Lokala projektledare är i
Botkyrka: Gunilla Isgren
Haninge och Nynäshamn: Gunilla Sjölén
Huddinge: Jenny Bejker
Nykvarn: Anders Sloma
Södertälje: Anders Bång
Salem: Jan Lorichs
Tyresö: Helena Franzén

Lokal styrgrupp

Samtliga kommuner har även en lokal styrgrupp kopplad till den interna organisationen. Kontakta lokal projektledning för mer information.


Sidan skapades den 11 april 2013.

Senast uppdaterad den 6 april 2017.

Webbredaktör: Gunilla Eitrem

Kontaktpersoner

Jenny Bejker
Projektledare

Vakant
Utvecklingsledare för Södertörnssamarbetet

Film och nyhetsinslag

Dokumentation

Frågor och svar om Samordnad varudistribution på Södertörn

Ladda ned dokumentet Ladda ned dokumentetStartsidan Om Södertörnssamarbetet Projekt Nyckeltal Gemensamma organisationer Nätverk Ställningstaganden