Beslutad årsredovisning och antagen verksamhetsplan

Flygfoto över Flemingsberg mot Mälaren.

Den 9 februari beslutade Södertörnskommunernas samarbetskommitté att lägga året 2021 till handlingarna och att anta verksamhetsplanen för 2021.

Utgångspunkten för Södertörnssamverkan är Södertörns utvecklingsprogram 2035 och de fyra prioriterade fokusområden; infrastruktur, utbildning, näringsliv samt funktionell samordning.

Årsredovisning och bokslut 2021

Under 2021 har det varit tydligt fokus på infrastrukturfrågor då den statliga infrastrukturplaneringen gått in i en slutfas. De slutliga planerna för infrastrukturinvesteringar de kommande tolv åren väntas fastställas i ett regeringsbeslut före sommaren 2022.

Förslag till både länsplan och nationell plan presenterades under senare delen av hösten. För dessa har Södertörnskommunerna tagit fram ett gemensamt yttrande och varit väl förberedda i processen då samarbetskommittén på sin planeringskonferens i januari beslutade om vilka infrastruktursatsningar Södertörnskommunerna ska prioritera och driva.

Andra frågor Södertörnskommunerna arbetade med under 2021 var elektrifieringen av transportsektorn och aktiviteter som syftade till att värna det befintliga näringslivet. Södertörnskonferensen genomfördes digitalt samt samverkan mellan nätverken utökades. Även flera viktiga remisser inom flera områden har besvarats gemensamt.

Ladda hem årsredovisning och bokslut 2021. , 456.4 kB.

Verksamhetsplan och budget 2022

Verksamhetsplan och budget för 2022 bygger på målstrukturen i Södertörns Utvecklingsprogram 2035. Det övergripande målet är Stärkt infrastruktur och effektiv samordning som stödjer en framgångsrik och hållbar utveckling genom tillgänglighet till arbete, utbildning och näringsliv.

Inom målområde Infrastruktur ryms bland annat arbetet att verka för att prioriterade infrastrukturobjekt genomförs. Inom målområde Utbildning fortsätter vi verka för att Södertörns högskola ska få universitetsstatus. Inom målområde Näringsliv är målet att Södertörn ska vara det självklara valet för företagen genom bland annat ett gott företagsklimat och kontinuerlig tillväxt och fler arbetstillfällen. Under året planerar vi också att genomföra Södertörnskonferensen.

Ladda hem verksamhetsplan och handlingsplan 2022 samt samarbetsavtal och utvecklingsprogram. , 1.2 MB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2022
Sidan publicerad av: Anna Söderström