Utvecklingsprogram

Tillväxten på Södertörn är stark!

Tillväxten på Södertörn är stark! Invånarantalet närmar sig 500 000, antalet företag och arbetstillfällen ökar och infrastrukturen behöver byggas ut.

Diagram antal invånare

Stark tillväxt. Allt fler bor och verkar på Södertörn.

Södertörns utvecklingsprogram 2035 beslutades i kommunerna under hösten 2019.

Infrastruktur

Utnyttja den nya infrastrukturen

  • Vi positionerar Södertörn i ett regionalt och nationellt sammanhang för infrastruktur och transporter.
  • Vi verkar och planerar för en snabbare och tätare kollektivtrafik till och mellan de regionala stadskärnorna.
  • Vi verkar och planerar för hållbara och kapacitetsstarka godstransportlösningar för regionens varuförsörjning.

Nätverk: Planeringschefer

Läs mer om aktuella infrastrukturfrågor i regionen.

Näringsliv och högskola

Stödja ett kunskapsintensivt näringsliv.

  • Vi förbättrar företagsklimatet på Södertörn.
  • Södertörns näringsliv marknadsförs gemensamt genom befintliga kanaler.
  • Vi samarbetar kring kompetensförsörjning för att förbättra matchningen mellan företagens behov och arbetsmarknaden på Södertörn.

Nätverk: Näringslivschefer

Höj utbildningsnivån på Södertörn

  • Vi arbetar för att attrahera fler Södertörnsbor till YH-utbildningar genom gemensam marknadsföring.
  • Attrahera fler YH-utbildningar till Södertörn.

Nätverk: YH-nätverket

Läs mer om näringsliv och högskola i regionen.

Olikhet och mångfald

Nyttja tillgänglig kompetens i tillväxtsyfte

  • Vi arbetar för att utveckla och säkerställa likvärdig etablering för alla nyanlända.

Samarbete: Etablering Södertörn

Klimat

Leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle

  • Vi bidrar till långsiktig minskning av CO2-utsläpp från resor och transporter inom Södertörn.

Nätverk: Klimatstrateger


Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2019
Sidan publicerad av: Webmaster Webmaster